Transparència

                        

Dades de l'entitat.

Associació Esportiva Can Deu  (AECD)
Adreça: Plaça Castanyers, local 2 baixos. 08207 Sabadell
Telèfon:  93 724 21 50
Adreça electrònica entitat:           aecandeu@gmail.com
Data de constitució: 22-09-1990
Forma jurídica: entitat privada sense finalitat de lucre
Registre d’entitats a la Direcció General de l’Esport amb el número 6.680 com entitat esportiva.
Registre d’entitats a la ciutat de Sabadell amb el número:   426
Nombre de socis any 2023:  721
L’àmbit principal d’actuació radica a Sabadell, però les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.

Membres.

Junta directiva  
(inici del mandat el 29 de febrer de 2012, reelecció 5 març de 2018, reelecció 26 de febrer de 2024):
President:     Marc González
Secretaria:    Merche Luque
Tresorer      Manolo Barcia
Vocals:          Raquel Aguilar, Paqui Amaro i Pere Puig

Equip de direcció i gestió
Directora tècnica àrea Esportiva:  Raquel Jiménez
Directora tècnica àrea Socio Educativa:  Merche Luque

Documents públics.

Estatuts de l'entitat:  Estatuts i Acta Fundacional.
Reglament de règim intern.
Informació pública de: Contractes de l'entitat, Subvencions de l'entitat i Convenis de l'entitat   document
Diploma PROTEGEmos que garanteix una política institucional de protecció i bon tracte a la infància i adolescència.

Consulta les memòries.


Memòria d'activitats de la temporada 2020-2021

Memòria d'activitats de la temporada 2018-2019

Memòria d'activitats de la temporada 2015-2016