dimarts, 13 de febrer del 2018

Convocada Assemblea General Extraordinària per l'elecció de la Junta Directiva


A l'assemblea general extraordinària celebrada ahir es va aprovar el mecanisme per renovar la Junta Directiva de la nostra entitat.D’acord amb el que s’estableix en els Estatuts de l’Associació Esportiva Can Deu, els comunico la Convocatòria d’Eleccions per a triar a la Junta Directiva de l’Entitat, acordada en l’Assemblea General Extraordinària en data d’avui, on es prenen els següents acords:

1/ Procediment d’Elecció.

La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestor, administració i representació de l’entitat que te la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives i les altres previstes estatutàriament, com també, gestionar el funcionament de l’entitat segons els acords de l’assemblea general.La junta directiva està formada per un nombre mínim de 3 membres: president/a, tresorer/a i secretari/a. A més, hi poden haver vicepresidents/es i vocals.Els seus membres seran proveïts mitjançant sufragi lliure, secret, presencial, igual o directe.

2/ Calendari Electoral

29/01/2018: Convocatòria d’eleccions i elecció i constitució de la Junta Electoral.30/01/2018. Inici de l’exposició del Cens Electoral.07/02/2018, a les 13h; Termini d’Exposició del Cens Electoral.07/02/2018; a les 13.30h; Obre el període de presentació de candidatures.23/02/2018, a les 15h: Finalització del Termini de Presentació de Candidatures, que s’hauran de presentar personalment a la Seu de l’Entitat.24/02/2018: Proclamació de candidatures i inici de campanya electoral.05/03/2018, de 17 a 19h: Jornada electoral – Assemblea General extraordinària.Celebració de les Eleccions a la Seu Social de l’entitat, situada a Plaça Castanyers, local 2 baixos de Sabadell.

3/ La Junta Electoral ha quedat constituïda de la forma següent:

Titulars: Raquel Jiménez (presidenta), M Mercedes Luque (secretària) i Alberto Garcia.

Suplents : Pere Puig i Raquel Zurita

4/ Els càrrecs a proveir de la Junta Directiva mínim 3 membres:

PRESIDENT; SECRETARI; TRESORER;

També es podran proveir VICEPRESIDENT/S i VOCALS

5/ Acreditació de votants i aprovació del cens electoral.

Podran votar els socis de ple dret que estiguin al corrent de les quotes de l’entitat.

Els votants a fi de votar hauran de presentar el seu DNI per tal d’acreditar la identitat.S’aprova el cens electoral i restarà exposat a la seu de l’entitat.